చావడానికో మంచి మార్గం

చావడానికో మంచి మార్గం చచ్చి పోవాలనుందా ? దానికో మంచి మార్గముంది. చావడమూ తేలిక. చస్తూ,కొంత పుణ్యాన్ని సంపాదించి, ఈ కర్మల్ని/అప్పుల్ని కొంతవరకు తీర్చవచ్చు. మీ శరీర భాగాలనన్నింటిని, అవయవ మాఫియాకు అమ్మేయండి. ఆ డబ్బుని అప్పులు తీర్చడానికో / అవసరమైన వారికి దానం చేయడానికో ఉపయోగించండి. మాఫియావాళ్లు, మీ చావు అతి ప్రశాంతంగా, తేలికగా ఉండేటట్లు చూస్తారు. చావు తర్వాత, ఒక ప్రేతాత్మగా అతి భయంకరమైన జీవితాన్ని దాట వేయవచ్చు కూడా. ఇలా కాకపోతే, ఇదే …

243 Views